General Chair
Tsuyoshi Otake (Tamagawa University)

General Secretaries
Hisashi Aomori (Chukyo University)
Masatoshi Sato (Tamagawa University)

Technical Program Chairs
Yoko Uwate (Tokushima University)
Shigeki Tsuji (Oita College, National Institute of Technology)

Finance Chair
Kuniyasu Shimizu (Chiba Institute of Technology)

Publication Chair
Yuu Miino (Tokyo University of Technology)

Publication Secretary
Daisuke Ito (Gifu University)

Publicity Chair
Yuichiro Yoshimura (Chiba University)

Special Session Chairs
Masakatsu Ogawa (Sophia Universiry)
Tomoaki Takao (Sophia Universiry)

Advisory Board
Takashi Yahagi (RISP)
Keikichi Hirose (NII/The University of Tokyo)
Mamoru Tanaka (Sophia University)
Nozomu Hamada (MJIIT UTM/Keio University)
Masato Akagi (JAIST)
Yoshifumi Nishio (Tokushima University)
Hiroyuki Yashima (Tokyo University of Science)
Yasue Mitsukura (Keio University)
Tetsushi Ueta (Tokushima University)
Rubiyah Yusof (MJIIT UTM)
Mikio Hasegawa (Tokyo University of Science)
Masashi Unoki (JAIST)
Kenya Jin'no (Tokyo City University)
Shigeki Shiokawa (Kanagawa Institute of Technology)